Koszyk Twój koszyk jest pusty ...
» Regulamin

Kontakt

  • NIP: 683-20-57-019
  • E-mail:biuro@techcentrum.pl
  • Telefon+48 695-124-577
    +48 664-325-515
  • Godziny działania sklepucodziennie 9.00 - 16.00, w soboty 10.00 - 14.00

Cennik

Pobierz cennik HTMLPobierz cennik XLS

Systemy płatności

  • Dotpay

Regulamin


Regulamin sklepu internetowego techcentrum.pl z 17.11.2016


 

I. Definicje
 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego techcentrum.pl;
 

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod techcentrum.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 

6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy doIT4u s.c. Szymon Kapcia, Rafał Śliwa a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 

8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 

9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

 

II. Postanowienia ogólne
 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod techcentrum.pl.
 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 

2.3. Sklep internetowy, działający pod techcentrum.pl, prowadzony jest przez Szymona Kapcia, Rafała Śliwa prowadzących działalność gospodarczą pod firmą Szymon Kapcia doIT4u, Rafał Śliwa doIT4u, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6832057019, REGON 121298684
 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 

a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 

b. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
 

c. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 

d. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
 

a. Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”, lub
 

b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”, lub,
 

c. Google Chrome w wersji 35.0.1916 lub nowszej z włączoną obsługą Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”, lub,
 

d. Opera w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”, lub,
 

e. Safari w wersji 5.1.7 lub nowszej z włączoną obsługą Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
 

f. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa doIT4u s.c. Szymon Kapcia, Rafał Śliwa zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu techcentrum.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
 

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
 

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 

3.4. doIT4u s.c. Szymon Kapcia, Rafał Śliwa może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 

a. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 

b. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 

c. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez doIT4u s.c. Szymon Kapcia, Rafał Śliwa za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię doIT4u s.c. Szymon Kapcia, Rafał Śliwa.
 

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody doIT4u s.c. Szymon Kapcia, Rafał Śliwa.
 

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 

a. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 

b. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 

d. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla doIT4u s.c. Szymon Kapcia, Rafał Śliwa,
 

e. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 

f. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
 

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową techcentrum.pl, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 

a. przedmiotu zamówienia,
 

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 

c. wybranej metody płatności,
 

d. wybranego sposobu dostawy,
 

e. czasu dostawy,
 

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z doIT4u s.c. Szymon Kapcia, Rafał Śliwa Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Nowe zamówienie Nr: ", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

 

V. Dostawa
 

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską DPD. Koszty dostawy wynoszą http://techcentrum.pl/zasady-wysylki-pm-16.html. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 

5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 3 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
 

5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu techcentrum.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności
 

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 

a. przelewem na numer konta bankowego 83 1140 2004 0000 3102 6997 6107,
 

b. płatnością w systemie dotPay,
 

c. gotówką w momencie odbioru Towaru od kuriera

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy
 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas doIT4u s.c. Szymon Kapcia, Rafał Śliwa, ul. Bolesława Limanowskiego 7, 32-020 Wieliczka, e-mail: biuro@techcentrum.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 

Skutki odstąpienia od umowy
 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 

Jeżeli konsument otrzymał rzeczy w związku z umową:
 

a. Proszę odesłać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 

b. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

c. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
 

8.1. doIT4u s.c. Szymon Kapcia, Rafał Śliwa jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
 

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@techcentrum.pl. doIT4u s.c. Szymon Kapcia, Rafał Śliwa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 

8.3. doIT4u s.c. Szymon Kapcia, Rafał Śliwa nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 

9.1. doIT4u s.c. Szymon Kapcia, Rafał Śliwa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić doIT4u s.c. Szymon Kapcia, Rafał Śliwa o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: doIT4u s.c. Szymon Kapcia, Rafał Śliwa, ul. Bolesława Limanowskiego 7, 32-020 Wieliczka, mailowo pod adres biuro@techcentrum.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 

9.5. doIT4u s.c. Szymon Kapcia, Rafał Śliwa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 

X. Postanowienia końcowe
 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy doIT4u s.c. Szymon Kapcia, Rafał Śliwa a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 

10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy doIT4u s.c. Szymon Kapcia, Rafał Śliwa a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę doIT4u s.c. Szymon Kapcia, Rafał Śliwa.
 

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl